Chi bộ 3: triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề 

Nghị quyết là phương thức lãnh đạo quan trọng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ được phân công tại đơn vị. Đồng thời, việc triển khai thực hiện Nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ; là khâu mấu chốt quyết định đảng viên và quần chúng hiểu và tin tưởng vào lãnh đạo của Chi bộ.

Sinh hoạt chuyên đề Giữ trọn lời thề Đảng viên

Được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Công Thương và toàn thể đảng viên, quần chúng chi bộ; Ngày 31/10/2022, Chi bộ 3 đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/CB Chuyên đề về “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ có thu để cải thiện thu nhập của viên chức, người lao động Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của Nghị quyết số 41-NQ/CB chia thành 02 giai đoạn, gồm: Giai đoạn đến năm 2025 và Giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, Chi bộ đã cụ thể mục tiêu theo từng năm của Giai đoạn đến năm 2025, như sau: Năm 2023: Chủ yếu là thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn điện; xây dựng định mức thu chi các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo để tổ chức dịch vụ đào tạo, liên kết đào tạo theo quy định. Phấn đấu chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động đạt 15% mức lương/người/tháng; Năm 2024: Chủ yếu là thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn điện; tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo từ 04 – 05 lớp; đảm bảo cơ sở pháp lý để tổ chức liên doanh thi công từ 01 – 02 công trình. Phấn đấu chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động đạt 20% mức lương/người/tháng; Năm 2025: Hoạt động dịch vụ tư vấn và thi công công trình điện là trọng tâm, liên doanh thi công từ 02 – 03 công trình; đồng thời, mở rộng các lĩnh vực đào tạo, liên kết đào tạo từ 06 - 07 lớp. Phấn đấu chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động đạt 25% mức lương/người/tháng.

Tham quan tại khu căn cứ cách mạng Salon

Bên cạnh đó, để đưa các mục tiêu của Nghị quyết 41-NQ/CB trở thành hiện thực; Cấp ủy Chi bộ đã phối hợp Giám đốc Trung tâm và Xúc tiến thương mại xây dựng và ban hành Kế hoạch số 33/KH-TTKC&XTTM ngày 02/02/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/CB, ngày 31/10/2022 của Chi bộ 3 (nhiệm kỳ 2022 – 2025) về “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ có thu để cải thiện thu nhập của viên chức, người lao động Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Nội dung Kế hoạch đã phân công rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho các phòng chuyên môn Trung tâm thực hiện, cụ thể:

Một là, Phòng Tư vấn Tiếp tục thực hiện và cũng cố các hoạt động tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình điện dưới 35kV; Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý gồm: Chứng chỉ năng lực hoạt động thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật; Từng bước tiếp cận lĩnh vực tư vấn mới là thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật thông qua việc liên danh liên kết với các đơn vị tư vấn có tiềm năng để thực hiện thi công các công trình nhỏ. Đồng thời, phối hợp thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng và sản xuất tiêu dùng bền vững (kiểm toán năng lượng, báo cáo tác động môi trường,…) Ngoài các hoạt động tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình điện dưới 35kV; Chủ trì thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng và sản xuất tiêu dùng bền vững (kiểm toán năng lượng, báo cáo tác động môi trường, …). Tiếp tục hoạt động tư vấn thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật thông qua việc liên danh liên kết với các đơn vị tư vấn có tiềm năng để thực hiện thi công các công trình nhỏ và vừa.

Hai là, Phòng Quản trị hành chính chủ trì và phối hợp các phòng xây dựng phương án thu chi đối với các dịch vụ có thu: đào tạo, huấn luyện an toàn, mua bán ký gửi sản phẩm hàng hóa dịch vụ và các lĩnh vực được phân công để đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện theo quy định; Đề xuất và tổ chức thực hiện các dịch vụ có thu về đào tạo, huấn luyện an toàn, mua bán ký gửi sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo lộ trình; Hàng năm, chủ trì phối hợp với các phòng rà soát, đánh giá kết quả hoạt động dịch vụ có thu, đề xuất kế hoạch đào tạo, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu hoạt động dịch vụ có thu.

Ba là, Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp chủ trì, phối hợp các phòng xây dựng phương án thu chi đối với các dịch vụ có thu: tổ chức hội chợ triễn lãm và các lĩnh vực được phân công để đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện theo quy định; Đề xuất và tổ chức thực hiện các dịch vụ có thu về tổ chức hội chợ triễn lãm và các dịch vụ có thu khác thuộc lĩnh vực phân công; Phối hợp tham gia thực hiện các dịch vụ có thu về đào tạo, huấn luyện an toàn, mua bán ký gửi sản phẩm hàng hóa dịch vụ,...

Ngoài ra, để đánh giá kết quả một năm triển khai Nghị quyết số 41-NQ/CB và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho những năm tiếp theo; định kỳ mỗi năm Chi bộ 3 sẽ tổ chức sinh hoạt riêng 01 chuyên đề cho nội dung này.

Trong thời gian tới, Chi bộ 3 tiếp tục lãnh đạo triển khai mục tiêu của Nghị quyết đã ban hành để thực hiện mục tiêu phát triển Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại ổn định nguồn thu dịch vụ, nâng cao thu nhập của viên chức và người lao động; đảm bảo tự lộ trình tự chủ theo quy định của cấp trên./.

TTKC&XTTM tỉnh Bình Thuận