Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020 trên lĩnh vực ngành Công Thương 

Kế hoạch số 2558/KH-SCT ngày 06/11/2017 của Sở Công Thương Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020 trên lĩnh vực ngành Công Thương

download kế hoạch tại đây: 2558-KH-SCT_0611 KH thuc hien CT phat trien thanh nien CT 2018.signed.pdf