Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn”

Ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An, Cục Công Thương Địa phương phối hợp Sở Công Thương Long An và Viện nhiệt đới & môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Nhận thức đúng về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lương hiệu quả đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam 2017” cho các đối tượng là lãnh đạo các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và các cơ sở công nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Hội thảo do Bà Đỗ Thị Minh Trâm - Cục phó Cục Công Thương Địa phương và ông Dương Văn Hoàng Hoanh – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An đồng chủ trì. Tham gia hội thảo này Trung tâm Khuyến công Bình Thuận có ông Trịnh Trầm - Giám đốc và 01 cán bộ phòng chuyên môn dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe tiến sĩ Lê Anh Kiên của Viện nhiệt đới & môi trường TP. Hồ Chí Minh trình bày 02 nội dung gồm: phần nhận thức đúng về lợi ích sản xuất sạch hơn, các thông tin liên quan về sản xuất sạch hơn và phần vấn đề sử dụng năng lượng hiệu quả tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Phần trình bày của tiến sĩ Lê Anh Kiên đã cho các đại biểu nắm rõ về tổng quan về sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả và nguyên tắc, giải pháp chung của từng chương trình đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn hiện nay.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận của các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh … và một số doanh nghiệp tập trung nói về những khó khăn vướng mắc và chia sẽ, đặt ra một số giải pháp trong hoạt động sản xuất sạch gồm: hiện nay về pháp lý chưa có chế tài, chính sách, định mức kinh phí hỗ trợ cụ thể về hoạt động sản xuất sạch hơn để áp dụng thực hiện đối với các doanh nghiệp, công tác sản xuất sạch hơn chủ yếu là vận động và vận dụng các nguồn kinh phí khác thực hiện; Chương trình sản xuất sạch hơn và chương trình tiết kiệm năng lượng tương đồng nhau, trong đó sản xuất sạch hơn bao hàm hơn và rộng hơn do đó nên gộp lại thành 01 chương trình để dễ hoạt động và thuận tiện trong việc tham mưu đề xuất chính sách cũng như triển khai thực hiện; Việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ sản xuất sạch hơn cho cơ sở công nghiệp phải cụ thể về lợi ích và hiệu quả bằng con số thì doanh nghiệp mới tham gia và tạo sự lan toả của hoạt động sản xuất sạch hơn; Hoạt động sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng có trùng lấp và chồng chéo với hoạt động khoa học công nghệ …    

Qua Hội thảo này đã giúp cho lãnh đạo các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và các cơ sở công nghiệp khu vực phía Nam nắm bắt được những thông tin mới về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng; một số kinh nghiệm trong hoạt động của các tỉnh, thành phía Nam chia sẽ tại Hội thảo và có cơ hội đề xuất kiến nghị Bộ Công Thương những giải pháp về cơ chế chính sách và kinh phí cho hoạt động trong thời gian tới.Kết luận tại Hội thảo bà Đỗ Thị Minh Trâm - Cục phó Cục Công Thương đánh giá cao về những ý kiến của các đại biểu tham dự và tiếp thu những ý kiến đóng góp từ kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị. Cục Công Thương sẽ tổng hợp các ý kiến báo cáo và đề xuất đưa vào các Thông tư, Quyết định đang dự thảo sửa đổi tập trung vào các vấn đề về chính sách, định mức kinh phí hỗ trợ và việc tránh trùng lấp và chồng chéo với các nội dung khách của các Vụ, Cục khác  trình Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh để hoạt động sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong thời gian tới hoạt động hiệu quả.

Phòng TKNL&SXSH