• KHAI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LỚP NÂNG CAO CÁN BỘ TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN NĂM 2015 Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được từ lớp đào tạo cơ bản cán bộ tuyên truyền và đánh giá sản xuất sạch hơn năm 2012-2013 và nâng cao kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm để từng bước cho cho đội ngũ chuyên gia đủ trình độ và năng lực có thể đảm nhận công tác tuyên truyền, tư vấn và đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn (SXSH) cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình SXSH trong công nghiệp năm 2014-2015 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 và công văn số 738/UBND-TH ngày 13/5/2015 đồng ý cho chuyển nguồn kinh phí sang năm 2015 thực hiện.

Tổng số : 12 bài viết
Trang
12