Thông báo đăng ký tham gia kế hoạch đề án, chương trình Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận năm 2024

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận;

Để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2024 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí đúng thời gian quy định. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) đề nghị các Hiệp hội, các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (các đơn vị, doanh nghiệp) quan tâm phối hợp đăng ký tham gia các nội dung sau:

1.    Đối với Chương trình Khuyến công năm 2024:

Đăng ký nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ chương trình khuyến công, tập trung vào nội dung: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp .

Lưu ý: Máy móc, thiết bị dự kiến đầu tư trong năm 2024 phải là máy móc thiết bị mới 100%, ứng dụng vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cơ sở sản xuất đang sử dụng hoặc tạo ra sản phẩm mới)

2.      Đối với Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2024:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đề nghị các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp... nghiên cứu định hướng xây dựng đề án Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2024 và các năm tiếp theo tại Công văn số 2871/BCT-XTTM của Bộ Công Thương ngày 15/5/2023 (kèm theo thông báo) và nội dung, mức hỗ trợ quy định tại Điều 8, Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh và căn cứ nhu cầu của hội viên, có đăng ký kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2024, cụ thể:

-       Tên đề án, chương trình;

-       Sự cần thiết;

-       Kinh phí thực hiện; trong đó, kinh phí đề nghị hỗ trợ từ chương trình XTTM;

-       Tên đơn vị thực hiện, đơn vị phối hợp;

-       Thời gian và địa điểm dự kiến thực hiện.

Thông báo
Thông báo Về việc thực hiện đề án Xuất bản Ấn phẩm giới thiệu quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022 Triển khai thực hiện Thông báo số 393-TB/VPTU ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia năm 2023 Triển khai thực hiện Đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận” Thông báo các đề án khuyến công địa phương được phê duyệt năm 2023 Thông báo kinh phí hỗ trợ thuê gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh năm 2023 Thông báo về việc thực hiện thi công dựng gian hàng tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo tỉnh Bình Thuận năm 2023 Mời doanh nghiệp tham gia Phiên chợ đưa hàng Việt về huyện đảo Phú Quý năm 2023 Hỗ trợ quảng bá các sản phẩm của tỉnh Bình Thuận Thông báo đăng ký tham gia kế hoạch đề án, chương trình Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận năm 2024 Quyết định số:07/2023/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận
Video
Liên kết website