Triển khai thực hiện Đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận”

Đề án “Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh Bình Thuận” được Bộ Công Thương phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện. Trong năm 2022, Sở Công Thương đã phối hợp và triển khai hoàn thành xây dựng phần mềm “Truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm OCOP Bình Thuận, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng thế mạnh tỉnh”, tại địa chỉ http://truyxuatsanphambinhthuan.vn

 

File đính kèm 1

file đính kèm 2