Tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia năm 2023

Triển khai công văn số 66/UBND-KGVXNV ngày 08 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023.

File đính kèm