Triển khai thực hiện Thông báo số 393-TB/VPTU ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3645/UBND-NCKSTTHC ngày 31/10/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 393-TB/VPTU, ngày 27/9/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy;
Xác định công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài gắn với nhiệm vụ chuyên môn; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân nhằm góp phần ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên lĩnh vực ngành Công Thương.

File đính kèm