Thông báo Hướng dẫn bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2022
Tài liệu hướng dẫn kèm theo: 645-SCT-QLCN_16032022 78.Huong dan dia phuong thu tuc binh chon SPCN nong thon tieu bieu 2022.signed.signed.pdf645-kem 78.Kem Cac phu luc dang ky san pham CNNT tieu bieu 2022.docx