Nghị định 130/NĐ-CP ngày 30/0/2020 của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Download file: 130.signed.pdf