Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

Chi tiết tại các quyết định:

Quyết định số: 1839/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Phụ lục kèm theo

Cụm công nghiệp Nam Hà: Quyết định số: 485/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 Về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Nam Hà tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh.

Cụm công nghiệp Đông Hà : Quyết định số: 924/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 Về việc bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Đông Hà tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp của tỉnh.

Cụm công nghiệp Nam Hà 2 : Quyết định số: 3099/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 Về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh

Cụm công nghiệp Nam Hà 3 : Quyết định số: 3260/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 Về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà 3 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh