Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai” 

Triển khai Quyết định số 2360/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023, trong đó có phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm cho Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai” (Đơn vị thụ hưởng), với kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng.

Qua thời gian triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2023 và đơn vị thụ hưởng đã đầu tư 01 máy chiết rót đóng chai tự động đúng theo nội dung đề án được duyệt, lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công đưa vào sản xuất; Sáng ngày 28/11/2023, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận đã chủ trì mời Sở Công Thương Bình Thuận, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân dân phường Phú Hài và Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai tổ chức nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” tại Công ty TNHH Nước mắm Bà Hai.

Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công & Xúc tiến thương mai tỉnh Bình Thuận.


Việc đầu tư ứng dụng máy chiết rót đóng chai tự động trong dây chuyền chế biến nước mắm mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm sức lao động, tăng năng suất, đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

 

                                                           Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp