QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN CÓ THU

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN CÓ THU

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN CÓ THU

I. Quy trình chung

- Đối với các hoạt động tư vấn xây dựng có thu phí, Trung tâm Khuyến công phải có đơn nhận thầu tư vấn gửi Chủ đầu tư. Sau khi có Quyết định chỉ định thầu của Chủ đầu tư thì tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng tư vấn. Căn cứ để xác định giá hợp đồng tư vấn dựa theo “Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình” kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng;

- Phòng Tư vấn trực tiếp nhận và giao trả hồ sơ tư vấn; tham mưu cho Giám đốc đơn nhận thầu tư vấn, thương thảo hoàn thiện hợp đồng, hợp đồng và các loại văn bản tư vấn liên quan; thực hiện Hợp đồng đã ký; kiểm tra và trình Giám đốc ký duyệt hồ sơ; thực hiện nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng. Giám đốc Trung tâm Khuyến công là người trực tiếp ký Thương thảo hoàn thiện hợp đồng; ký kết Hợp đồng; ký các hồ sơ tư vấn, các loại biên bản, thanh lý và các phụ lục thanh toán;

- Ngoài chữ ký kiểm tra của Trưởng phòng Tư vấn, các hồ sơ thanh toán phải có chữ ký kiểm tra của phụ trách kế toán của Trung tâm. Ngay sau khi phòng Tư vấn giao hồ sơ thanh toán hoàn chỉnh (Thương thảo hoàn thiện hợp đồng, hợp đồng, các biên bản nghiệm thu, thanh lý và các phụ lục thanh toán), phụ trách kế toán của Trung tâm có trách nhiệm xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư;

- Tài khoản của Trung tâm: 062.100.3805506 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bình Thuận phục vụ cho công tác tư vấn. Phụ trách kế toán của Trung tâm có trách nhiệm theo dõi thường xuyên tài khoản này, hàng tháng báo cáo số tiền luân chuyển trong tài khoản ở cuộc họp giao ban, báo cáo tài chính theo yêu cầu, phục vụ công khai tài chính.

- Bộ hồ sơ thanh toán gốc (một bộ) do phụ trách kế toán của Trung tâm lưu giữ. Phụ trách kế toán của Trung tâm có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ thanh toán này cho các tổ chức thanh tra, kiểm tra và lãnh đạo khi được yêu cầu.

II. Cụ thể của từng loại hình dịch vụ tư vấn:

1. Lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán xây dựng công trình:

a. Yêu cầu về hồ sơ:

- Các loại văn bản cho phép chủ trương thực hiện của cấp có thẩm quyền (đối với bước lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật);

- Hồ sơ quy hoạch, dự án và quyết định phê duyệt quy hoạch, dự án (nếu công trình đã xong bước lập quy hoạch, dự án).

b. Thời gian thực hiện: thời gian hoàn thành công việc phụ thuộc vào khối lượng, độ khó, dễ của công trình và sự thoả thuận của hai bên trong hợp đồng.

2. Thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán công trình:

a. Yêu cầu về hồ sơ:

- Hồ sơ thiết kế, dự toán: ít nhất 2 bộ (1 bộ Trung tâm lưu);

- Hồ sơ dự án và quyết định phê duyệt dự án (nếu công trình đã lập dự án).

b. Thời gian thẩm tra: 07 ngày làm việc.

3. Tư vấn giám sát thi công:

a. Yêu cầu về hồ sơ:

- Hồ sơ công trình và các quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công, dự toán xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền;

- Kết quả thẩm định (thẩm tra) hồ sơ thiết kế thi công, dự toán.

- Hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu.

b. Thời gian thực hiện: thời gian hoàn thành theo tiến độ của nhà thầu thi công và thoả thuận của hai bên trong hợp đồng.

4. Tư vấn đấu thầu:

a. Yêu cầu về hồ sơ:

- Hồ sơ công trình và các quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công, dự toán xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền;

- Kết quả thẩm định (thẩm tra) hồ sơ thiết kế thi công, dự toán.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế thi công, dự toán.

b. Thời gian thực hiện: thời gian hoàn thành theo thoả thuận của hai bên trong hợp đồng./.