SẢN PHẨM NHÂN ĐIỀU MẬT ONG

- Tên SP: Nhân điều mật ong

- Đơn vị sản xuất: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phú

- Địa chỉ sản xuất: Xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh

- Người liên hệ: Trần Thị Tình, Chức vụ: Chủ doanh nghiệp

- Số điện thoại: 0623 892384