Thủ tục đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

 

Thủ tục đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh theo 

Quyết định số 1768 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

download file:1768qdub.pdf1768qdubkem.pdf

và theo Quy định tại 

Thông tu 26/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc Thông tư quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thông tiêu biểu và Thông tư 14/TT-BTC ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương uy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thông tiêu biểu

Download file: 26.2014.TT.BCT.pdfTT 14.2018.BCT Binh chon SPCNNT.docx

Tổng số : 0 bài viết
Trang