Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia?
Người hỏi: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày hỏi: 20/05/2021
Lĩnh vực:
  Nội dung câu hỏi  
Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia?
Trả lời
Người trả lời: Nguyễn Quốc Huy
Chức vụ: Trưởng phòng Khuyến công    -   
Ngày trả lời: 20/05/2021
  Nội dung trả lời  

Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 17/2018/TT-BCT, Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia được quy định như sau:

- Các đơn vị gửi đăng ký kế hoạch về Sở Công Thương gồm các tài liệu sau:

+ Công văn đề nghị của đơn vị

+ Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia

- Sở Công Thương tổng hợp, lựa chọn và gửi báo cáo đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia theo quy dịnh tại Thông tư số 17/2018/TT-BCT về Cục Công Thương địa phương trước ngày 30/6 hàng năm