Hội nghị trình diễn và nghiệm thu đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung khoáng tổng hợp
    Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hạt điều sau chế biến
    Nghiệm thu hoàn thành đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy tráng vecni UV trong sản xuất bao bì carton tại Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận
    Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Thuận
    Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận năm 2016
    Nghiệm thu hoàn thành đề án Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Nghị Đức
    Thực hiện chuyên mục công thương thàng 12/2016 với chủ đề “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong các trường học trên địa bàn tỉnh”